Рехабилитација на 6 објекти за физичко образование во основни и средни училишта во Скопје и Велес, во Договор со Хилдин комерц дооел експорт – инпорт Тетово