Универзитет „Гoце Делчев“ – Штип

18 Мар, 2019

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип – Набавка, транспорт и монтажа на пристапни рампи со крак од 4м од основ на јавна набавка и Договор – 11/2018.