МУСАЛА СОФТ – Сoравиа центар (Скопје)

19 Мар, 2019

МУСАЛА СОФТ – Справиа центар – инсталација на мрежна опрема, Системи за контрола на пристап и Систем за евиденција на работно време 2018гпд ( константно дополнување на системот );