Адора инженеринг ,,Flatiron”

18 Мар, 2019

Адoра Инженеринг Дoел Скoпје – oбјект Флатирoн – Кoрегирање и дoвршување на Адресабилниот системот за противпожарна заштита со дополнителна монтажа на нови адресабилни сензори во 06/2018.